Nền văn minh không ổn!

Bs Nguyễn Đan Quế – Chủ tịch Cao trào Nhân Bản Cách mạng Kỹ-thuật Số khoét sâu thêm hố giầu…