Thống kê thành tích đạo văn của GS.TS. Nguyễn Đức Tồn

Bài viết của TS.Hoàng Dũng
Một anh bạn gửi cho tôi bản thống kê sau đây. Ngao ngán!
Ông Nguyễn Đức Tồn không phải “lỡ dại”. Ông đạo văn đến 33 lần, liên tục trong một thời gian dài với nhiều hình thức phong phú, sáng tạo, từ trắng trợn đến tinh vi.
Trước bản thống kê này, chỉ có thể ngửa mặt lên trời khóc ba tiếng, rồi cúi xuống đất cười ba tiếng! Khóc, là cho làng ngôn ngữ học Việt Nam phải rơi vào tình trạng thê thảm đến mức như thế! Cười là tại sao những cơ quan có trách nhiệm vẫn cứ điềm nhiên tọa thị.
1.
Tên tác phẩm của GS Nguyễn Đức Tồn: Những vấn đề dạy và học tiếng Việt trong nhà trường: Phương pháp dạy và học tiếng Việt ở bậc trung học cơ sở (chuyên khảo) – H.: ĐHQG Hà Nội, 2001, trang 89-106
Tên tác giả/ tác phẩm bị “đạo văn”: Nguyễn Thị Thanh Hà – Dạy từ láy cho học sinh trung học cơ sở – T/c Ngôn ngữ số 2, 2001, tr. 51 – 56.
Hình thức đạo văn: Sử dụng nguyên cả tác phẩm của Nguyễn Thị Thanh Hà, biến tác giả thành “người cộng tác”.
Báo chí đề cập:
2.
Tên tác phẩm của GS Nguyễn Đức Tồn: Những vấn đề dạy và học tiếng Việt trong nhà trường: Phương pháp dạy và học tiếng Việt ở bậc trung học cơ sở (chuyên khảo) – H.: ĐHQG Hà Nội, 2001, trang 108-121
Tên tác giả/ tác phẩm bị “đạo văn”: Nguyễn Thị Thanh Hà, – Lan Hương, Thủ pháp nhận diện và phân biệt từ láy với từ ghép có hình thức ngữ âm giống từ láy // Ngôn ngữ. – 2000. – số 7. – tr.: 56-61.
Hình thức đạo văn: Chỉ ghi nhận đồng tác giả là người cộng tác (giáng cấp đồng tác giả).
Báo chí đề cập: Chưa có báo nào đề cập
3.
Tên tác phẩm của GS Nguyễn Đức Tồn:
Những vấn đề dạy và học tiếng Việt trong nhà trường: Phương pháp dạy và học tiếng Việt ở bậc trung học cơ sở (chuyên khảo) – H.: ĐHQG Hà Nội, 2001, trang 156-182
Tên tác giả/ tác phẩm bị “đạo văn”: Nguyễn Đức Tồn-Huỳnh Thanh Trà, “Đặc điểm danh học và ngữ nghĩa của nhóm từ ngữ chỉ “sự kết thúc cuộc đời của con người”,// Ngôn ngữ. – 1994. – số 3. – tr.: 53-60.
Hình thức đạo văn: Chỉ ghi nhận đồng tác giả là người cộng tác (giáng cấp đồng tác giả).
Báo chí đề cập: Chưa có báo nào đề cập
4.
Tên tác phẩm của GS Nguyễn Đức Tồn: Tìm hiểu đặc trưng văn hoá-dân tộc của ngôn ngữ và tư duy ở người Việt (trong sự so sánh với những dân tộc khác) (chuyên khảo) / Nguyễn Đức Tồn. – H.: ĐHQG Hà Nội, 2002. – 390 tr.
(từ các trang 83-86 (chương 2); 111-129 (toàn bộ chương 3); 197-234 (toàn bộ chương 7); 330-345 (toàn bộ chương 11))
Tên tác giả/ tác phẩm bị “đạo văn”: Nguyễn Thuý Khanh, “Đặc điểm trường từ vựng ngữ nghĩa tên gọi động vật”, Luận án tiến sĩ, Viện Ngôn ngữ học, 1996
Hình thức đạo văn: Sử dụng nguyên bản 82/96 trang của luận án.
5.
Tên tác phẩm của GS Nguyễn Đức Tồn: Tìm hiểu đặc trưng văn hoá-dân tộc của ngôn ngữ và tư duy ở người Việt (trong sự so sánh với những dân tộc khác) (chuyên khảo) / Nguyễn Đức Tồn. – H.: ĐHQG Hà Nội, 2002. – 390 tr.
(từ trang 131-132; 138 – 149; 235-264 (toàn bộ chương 8))
Tên tác giả/ tác phẩm bị “đạo văn”: Cao Thị Thu, “Đặc điểm định danh và ngữ nghĩa trường từ vựng tên gọi thực vật trong tiếng Việt” Luận văn tốt nghiệp đại học Tổng hợp Hà Nội, khóa 36 (1991-1995), do GS.TS Nguyễn Thiện Giáp hướng dẫn.
Hình thức đạo văn: Sử dụng nguyên hai trong số ba chương.
6. Tên tác phẩm của GS Nguyễn Đức Tồn: Tìm hiểu đặc trưng văn hoá-dân tộc của ngôn ngữ và tư duy ở người Việt (trong sự so sánh với những dân tộc khác) (chuyên khảo) / Nguyễn Đức Tồn. – H.: ĐHQG Hà Nội, 2002. – 390 tr.
(từ trang 175-196 (toàn bộ chương 6))
Tên tác giả/ tác phẩm bị “đạo văn”: Nguyễn Đức Tồn-Huỳnh Thanh Trà, “Đặc điểm danh học và ngữ nghĩa của nhóm từ ngữ chỉ “sự kết thúc cuộc đời của con người”// Ngôn ngữ. – 1994. – số 3. – tr.: 53-60.
Hình thức đạo văn: Sử dụng bài báo thành một chương, xoá bỏ tên đồng tác giả Huỳnh Thanh Trà.
7.
Tên tác phẩm của GS Nguyễn Đức Tồn: Mấy vấn đề lí luận và phương pháp dạy-học từ ngữ tiếng Việt trong nhà trường(chuyên khảo) / Nguyễn Đức Tồn. – H.: ĐHQG Hà Nội, 2003. – 247 tr.
(từ trang 205-210)
Tên tác giả/ tác phẩm bị “đạo văn”: Nguyễn Đức Tồn-Huỳnh Thanh Trà, “Đặc điểm danh học và ngữ nghĩa của nhóm từ ngữ chỉ “sự kết thúc cuộc đời của con người”// Ngôn ngữ. – 1994. – số 3. – tr.: 53-60
Hình thức đạo văn: Sử dụng lại, có rút gọn. Chỉ ghi nhận đồng tác giả “có sự tham gia” (giáng cấp đồng tác giả).
8.
Tên tác phẩm của GS Nguyễn Đức Tồn: Mấy vấn đề lí luận và phương pháp dạy-học từ ngữ tiếng Việt trong nhà trường(chuyên khảo) / Nguyễn Đức Tồn. – H.: ĐHQG Hà Nội, 2003. – 247 tr.
(từ trang 211-220)
Tên tác giả/ tác phẩm bị “đạo văn”: Nguyễn Thị Kim Dung, bút danh Lan Hương, Dạy từ trái nghĩa cho học sinh trung học cơ sở // Ngôn ngữ. – 2001. – số 3. – tr.: 57-61.
Hình thức đạo văn: Chỉ ghi nhận đồng tác giả là người cộng tác (giáng cấp đồng tác giả).
9.
Tên tác phẩm của GS Nguyễn Đức Tồn: Từ đồng nghĩa tiếng Việt (chuyên khảo) / Nguyễn Đức Tồn. – H.: Khoa học Xã hội, 2006, – 338 tr. ( Tái bản -H.: Từ điển Bách khoa, 2010,- 362 tr.).
(từ trang 237 – 243)
Tên tác giả/ tác phẩm bị “đạo văn”: Nguyễn Đức Tồn-Huỳnh Thanh Trà, “Đặc điểm danh học và ngữ nghĩa của nhóm từ ngữ chỉ “sự kết thúc cuộc đời của con người”,// Ngôn ngữ. – 1994. – số 3. – tr.: 53-60.
Hình thức đạo văn: Sử dụng lại, xoá bỏ tên đồng tác giả Huỳnh Thanh Trà.
10.
Tên tác phẩm của GS Nguyễn Đức Tồn: Đặc trưng văn hoá – dân tộc của ngôn ngữ và tư duy (chuyên khảo) / Nguyễn Đức Tồn. – H.: Khoa học Xã hội, 2008, – 588 tr.
Tên tác giả/ tác phẩm bị “đạo văn”: Nguyễn Thuý Khanh “Đặc điểm trường từ vựng ngữ nghĩa tên gọi động vật”, Luận án tiến sĩ, Viện Ngôn ngữ học, 1996
Hình thức đạo văn: Sử dụng phần lớn các kết quả nghiên cứu của tác giả này, rải rác trong sách.
Báo chí đề cập: Chưa có báo nào đề cập.
11.
Tên tác phẩm của GS Nguyễn Đức Tồn: Đặc trưng văn hoá – dân tộc của ngôn ngữ và tư duy (chuyên khảo) / Nguyễn Đức Tồn. – H.: Khoa học Xã hội, 2008, – 588 tr.
Tên tác giả/ tác phẩm bị “đạo văn”: Cao Thị Thu, “Đặc điểm định danh và ngữ nghĩa trường từ vựng tên gọi thực vật trong tiếng Việt” Luận văn tốt nghiệp Đại học Tổng hợp Hà Nội, khóa 36 (1991-1995), do GS.TS Nguyễn Thiện Giáp hướng dẫn.
Hình thức đạo văn: Sử dụng phần lớn các kết quả nghiên cứu của tác giả này, rải rác trong sách.
Báo chí đề cập: Chưa có báo nào đề cập.
12.
Tên tác phẩm của GS Nguyễn Đức Tồn: Đặc trưng văn hoá – dân tộc của ngôn ngữ và tư duy (chuyên khảo) / Nguyễn Đức Tồn. – H.: Khoa học Xã hội, 2008, – 588 tr.
(từ trang 266-280)
Tên tác giả/ tác phẩm bị “đạo văn”: Nguyễn Đức Tồn-Huỳnh Thanh Trà, “Đặc điểm danh học và ngữ nghĩa của nhóm từ ngữ chỉ “sự kết thúc cuộc đời của con người”, // Ngôn ngữ. – 1994. – số 3. – tr.: 53-60.
Hình thức đạo văn: Sử dụng lại, xoá bỏ tên đồng tác giả Huỳnh Thanh Trà.
13.
Tên tác phẩm của GS Nguyễn Đức Tồn: Đặc trưng văn hoá – dân tộc của ngôn ngữ và tư duy (Tái bản lần 1, có sửa chữa và bổ sung) (chuyên khảo) / Nguyễn Đức Tồn. – H.: Từ điển Bách khoa, 2010, – 635 tr.
Tên tác giả/ tác phẩm bị “đạo văn”: Nguyễn Thuý Khanh, “Đặc điểm trường từ vựng ngữ nghĩa tên gọi động vật”, Luận án tiến sĩ, Viện Ngôn ngữ học, 1996
Hình thức đạo văn: Sử dụng phần lớn các kết quả nghiên cứu của tác giả này, rải rác trong sách.
Báo chí đề cập: Chưa có báo nào đề cập.
14.
Tên tác phẩm của GS Nguyễn Đức Tồn: Đặc trưng văn hoá – dân tộc của ngôn ngữ và tư duy (Tái bản lần 1, có sửa chữa và bổ sung) (chuyên khảo) / Nguyễn Đức Tồn. – H.: Từ điển Bách khoa, 2010, – 635 tr.
Tên tác giả/ tác phẩm bị “đạo văn”: Cao Thị Thu, “Đặc điểm định danh và ngữ nghĩa trường từ vựng tên gọi thực vật trong tiếng Việt”, Luận văn tốt nghiệp Đại học Tổng hợp Hà Nội, khóa 36 (1991-1995), do GS.TS Nguyễn Thiện Giáp hướng dẫn.
Hình thức đạo văn: Sử dụng phần lớn các kết quả nghiên cứu của tác giả này, rải rác trong sách.
Báo chí đề cập: Chưa có báo nào đề cập
15.
Tên tác phẩm của GS Nguyễn Đức Tồn: Đặc trưng văn hoá – dân tộc của ngôn ngữ và tư duy (Tái bản lần 1, có sửa chữa và bổ sung) (chuyên khảo) / Nguyễn Đức Tồn. – H.: Từ điển Bách khoa, 2010, – 635 tr.
(từ trang 290 – 304)
Tên tác giả/ tác phẩm bị “đạo văn”: Nguyễn Đức Tồn-Huỳnh Thanh Trà, “Đặc điểm danh học và ngữ nghĩa của nhóm từ ngữ chỉ “sự kết thúc cuộc đời của con người”// Ngôn ngữ. – 1994. – số 3. – tr.: 53-60.
Hình thức đạo văn:Sử dụng lại, xoá bỏ tên đồng tác giả Huỳnh Thanh Trà.
16.
Tên tác phẩm của GS Nguyễn Đức Tồn: Đặc trưng văn hoá – dân tộc của ngôn ngữ và tư duy (Tái bản lần 1, có sửa chữa và bổ sung) (chuyên khảo) / Nguyễn Đức Tồn. – H.: Từ điển Bách khoa, 2010, – 635 tr.
(từ trang 32-34)
Tên tác giả/ tác phẩm bị “đạo văn”: Trần Ngọc Thêm, “Tìm về bản sắc văn hóa Việt Nam”, NXB Tp.HCM, 1997
Hình thức đạo văn: Chép lại phần bốn đặc trưng văn hoá của ông Trần Ngọc Thêm.
Báo chí đề cập:
17.
Tên tác phẩm của GS Nguyễn Đức Tồn: Đặc trưng văn hoá – dân tộc của ngôn ngữ và tư duy (Tái bản lần 1, có sửa chữa và bổ sung) (chuyên khảo) / Nguyễn Đức Tồn. – H.: Từ điển Bách khoa, 2010, – 635 tr.
Tên tác giả/ tác phẩm bị “đạo văn”: Federico Mayor, Tổng giám đốc UNESCO (Tạp chí “Người đưa tin UNESCO”, số 11-1989, tr. 5).
Hình thức đạo văn: Chép định nghĩa văn hóa của Tổng giám đốc UNESCO.
18.
Tên tác phẩm của GS Nguyễn Đức Tồn: Đặc trưng văn hoá – dân tộc của ngôn ngữ và tư duy (Tái bản lần 1, có sửa chữa và bổ sung) (chuyên khảo) / Nguyễn Đức Tồn. – H.: Từ điển Bách khoa, 2010, – 635 tr.
(từ trang 517-529)
Tên tác giả/ tác phẩm bị “đạo văn”: Nguyễn Thị Thùy, “Ẩn dụ tri nhận trong thành ngữ tiếng Việt”, Khoá luận tốt nghiệp, bảo vệ tháng 5/2008
Hình thức đạo văn: Sử dụng gần như toàn bộ kết quả nghiên cứu chương 3 của Khoá luận này.
Báo chí đề cập:
19.
Tên tác phẩm của GS Nguyễn Đức Tồn: Đặc trưng văn hoá – dân tộc của ngôn ngữ và tư duy (Tái bản lần 2, có sửa chữa và bổ sung) (chuyên khảo) / Nguyễn Đức Tồn. – H.: Khoa học Xã hội, 2015, – 792 tr.
Tên tác giả/ tác phẩm bị “đạo văn”: Nguyễn Thuý Khanh, “Đặc điểm trường từ vựng ngữ nghĩa tên gọi động vật”, Luận án tiến sĩ, Viện Ngôn ngữ học, 1996
Hình thức đạo văn: Sử dụng phần lớn các kết quả nghiên cứu của tác giả này, rải rác trong sách.
Báo chí đề cập: Chưa có báo nào đề cập.
20.
Tên tác phẩm của GS Nguyễn Đức Tồn: Đặc trưng văn hoá – dân tộc của ngôn ngữ và tư duy (Tái bản lần 2, có sửa chữa và bổ sung) (chuyên khảo) / Nguyễn Đức Tồn. – H.: Khoa học Xã hội, 2015, – 792 tr.
Tên tác giả/ tác phẩm bị “đạo văn”: Cao Thị Thu, “Đặc điểm định danh và ngữ nghĩa trường từ vựng tên gọi thực vật trong tiếng Việt” Luận văn tốt nghiệp đại học Tổng hợp Hà Nội, khóa 36 (1991-1995), do GS.TS Nguyễn Thiện Giáp hướng dẫn.
Hình thức đạo văn: Sử dụng phần lớn các kết quả nghiên cứu của tác giả này, rải rác trong sách.
Báo chí đề cập: Chưa có báo nào đề cập.
21.
Tên tác phẩm của GS Nguyễn Đức Tồn: Đặc trưng văn hoá – dân tộc của ngôn ngữ và tư duy (Tái bản lần 2, có sửa chữa và bổ sung) (chuyên khảo) / Nguyễn Đức Tồn. – H.: Khoa học Xã hội, 2015, – 792 tr.
Tên tác giả/ tác phẩm bị “đạo văn”: Nguyễn Đức Tồn-Huỳnh Thanh Trà, “Đặc điểm danh học và ngữ nghĩa của nhóm từ ngữ chỉ “sự kết thúc cuộc đời của con người”,// Ngôn ngữ. – 1994. – số 3. – tr.: 53-60
Hình thức đạo văn: Sử dụng bài báo, xoá bỏ tên đồng tác giả Huỳnh Thanh Trà.
22.
Tên tác phẩm của GS Nguyễn Đức Tồn: Đặc trưng văn hoá – dân tộc của ngôn ngữ và tư duy (Tái bản lần 2, có sửa chữa và bổ sung) (chuyên khảo) / Nguyễn Đức Tồn. – H.: Khoa học Xã hội, 2015, – 792 tr.
Tên tác giả/ tác phẩm bị “đạo văn”: Trần Ngọc Thêm, “Tìm về bản sắc văn hóa Việt Nam”, NXB Tp.HCM, 1997
Hình thức đạo văn: Chép lại khái niệm văn hoá và bốn đặc trưng văn hoá của ông Trần Ngọc Thêm.
Báo chí đề cập: Chưa có báo nào đề cập.
23.
Tên tác phẩm của GS Nguyễn Đức Tồn: Đặc trưng văn hoá – dân tộc của ngôn ngữ và tư duy (Tái bản lần 2, có sửa chữa và bổ sung) (chuyên khảo) / Nguyễn Đức Tồn. – H.: Khoa học Xã hội, 2015, – 792 tr.
Tên tác giả/ tác phẩm bị “đạo văn”: Federico Mayor, Tổng giám đốc UNESCO (Tạp chí “Người đưa tin UNESCO”, số 11-1989, tr. 5).
Hình thức đạo văn: Chép định nghĩa văn hóa của Tổng giám đốc UNESCO.
Báo chí đề cập: Chưa có báo nào đề cập.
24
Tên tác giả/ tác phẩm bị “đạo văn”: Nguyễn Thị Thùy, “Ẩn dụ tri nhận trong thành ngữ tiếng Việt”, Khoá luận tốt nghiệp, bảo vệ tháng 5/2008
Hình thức đạo văn: Sử dụng kết quả nghiên cứu chương 3 của khoá luận này.
Báo chí đề cập: Chưa có báo nào đề cập.
25.
Tên tác phẩm của GS Nguyễn Đức Tồn: Những vấn đề của Ngôn ngữ học cấu trúc dưới ánh sáng lí thuyết Ngôn ngữ học hiện đại (Giáo trình bậc Tiến sĩ tại Học viện KHXH)/ Nguyễn Đức Tồn.–H.:Khoa học Xã hội, 2013,- 455 tr.
Tên tác giả/ tác phẩm bị “đạo văn”: Đỗ Hữu Châu và Bùi Minh Toán – “Đại cương ngôn ngữ học – Tập 1” Nxb Giáo dục, 2001
Hình thức đạo văn: Sử dụng ba chương sách của Đỗ Hữu Châu và Bùi Minh Toán.
26.
Tên tác phẩm của GS Nguyễn Đức Tồn: Những vấn đề của Ngôn ngữ học cấu trúc dưới ánh sáng lí thuyết Ngôn ngữ học hiện đại (Giáo trình bậc Tiến sĩ tại Học viện KHXH)/ Nguyễn Đức Tồn.–H.:Khoa học Xã hội, 2013,- 455 tr.
Tên tác giả/ tác phẩm bị “đạo văn”: Mục từ “Chủ nghĩa cấu trúc” trong Từ điển Bách khoa Việt Nam (tập 1, in năm 1995, tr.495)
Hình thức đạo văn: Sử dụng không trích nguồn.
27.
Tên tác phẩm của GS Nguyễn Đức Tồn: Những vấn đề của Ngôn ngữ học cấu trúc dưới ánh sáng lí thuyết Ngôn ngữ học hiện đại (Giáo trình bậc Tiến sĩ tại Học viện KHXH)/ Nguyễn Đức Tồn.–H.:Khoa học Xã hội, 2013,- 455 tr.
Hình thức đạo văn: Sử dụng nhiều đoạn diễn giải về Saussure, không trích nguồn.
28.
Tên tác phẩm của GS Nguyễn Đức Tồn: Những vấn đề của Ngôn ngữ học cấu trúc dưới ánh sáng lí thuyết Ngôn ngữ học hiện đại (Giáo trình bậc Tiến sĩ tại Học viện KHXH)/ Nguyễn Đức Tồn.–H.:Khoa học Xã hội, 2013,- 455 tr.
Tên tác giả/ tác phẩm bị “đạo văn”: Trang viết về Saussure trên Wikipedia tiếng Việt: https://vi.wikipedia.org/wiki/Ferdinand_de_Saussure
Hình thức đạo văn: Lấy một số đoạn.
29.
Tên tác phẩm của GS Nguyễn Đức Tồn: Những vấn đề của Ngôn ngữ học cấu trúc dưới ánh sáng lí thuyết Ngôn ngữ học hiện đại (Giáo trình bậc Tiến sĩ tại Học viện KHXH)/ Nguyễn Đức Tồn.–H.:Khoa học Xã hội, 2013,- 455 tr.
Tên tác giả/ tác phẩm bị “đạo văn”: Nguyễn Thuý Khanh “Đặc điểm trường từ vựng ngữ nghĩa tên gọi động vật”, Luận án tiến sĩ, Viện Ngôn ngữ học, 1996
Hình thức đạo văn: Sử dụng nhiều kết quả nghiên cứu của tác giả này, rải rác trong sách.
Báo chí đề cập: Chưa có báo nào đề cập.
30.
Tên tác phẩm của GS Nguyễn Đức Tồn: Những vấn đề của Ngôn ngữ học cấu trúc dưới ánh sáng lí thuyết Ngôn ngữ học hiện đại (Giáo trình bậc Tiến sĩ tại Học viện KHXH)/ Nguyễn Đức Tồn.–H.:Khoa học Xã hội, 2013,- 455 tr.
Tên tác giả/ tác phẩm bị “đạo văn”: Cao Thị Thu, “Đặc điểm định danh và ngữ nghĩa trường từ vựng tên gọi thực vật trong tiếng Việt” Luận văn tốt nghiệp đại học Tổng hợp Hà Nội, khóa 36 (1991-1995), do GS.TS Nguyễn Thiện Giáp hướng dẫn.
Hình thức đạo văn: Sử dụng nhiều kết quả nghiên cứu của tác giả này, rải rác trong sách.
Báo chí đề cập: Chưa có báo nào đề cập.
31.
Tên tác phẩm của GS Nguyễn Đức Tồn: Những vấn đề của Ngôn ngữ học cấu trúc dưới ánh sáng lí thuyết Ngôn ngữ học hiện đại (Giáo trình bậc Tiến sĩ tại Học viện KHXH)/ Nguyễn Đức Tồn.–H.:Khoa học Xã hội, 2013,- 455 tr.
Tên tác giả/ tác phẩm bị “đạo văn”: Nguyễn Đức Tồn-Huỳnh Thanh Trà, “Đặc điểm danh học và ngữ nghĩa của nhóm từ ngữ chỉ “sự kết thúc cuộc đời của con người”// Ngôn ngữ. – 1994. – số 3. – tr.: 53-60.
Hình thức đạo văn: Sử dụng bài báo, xoá bỏ tên đồng tác giả Huỳnh Thanh Trà.
Báo chí đề cập: Chưa có báo nào đề cập.
32.
Tên tác phẩm của GS Nguyễn Đức Tồn: Những vấn đề của Ngôn ngữ học cấu trúc dưới ánh sáng lí thuyết Ngôn ngữ học hiện đại (Giáo trình bậc Tiến sĩ tại Học viện KHXH)/ Nguyễn Đức Tồn.–H.:Khoa học Xã hội, 2013,- 455 tr.
Tên tác giả/ tác phẩm bị “đạo văn”: Nguyễn Thị Kim Dung, bút danh Lan Hương, Dạy từ trái nghĩa cho học sinh trung học cơ sở / // Ngôn ngữ. – 2001. – số 3. – tr.: 57-61.
Hình thức đạo văn: Sử dụng nguyên bài, loại bỏ tên đồng tác giả Nguyễn Thị Kim Dung.
33.
Tên tác phẩm của GS Nguyễn Đức Tồn: Đặc trưng tư duy của người Việt qua ẩn dụ tri nhận trong thành ngữ// Kỷ yếu Hội nghị quốc tế Việt Nam học lần thứ Ba, 4-7/12/2008,-H: NXB ĐHQG, 2008/// Nguyễn Đức Tồn, // Ngôn ngữ .-2008. – số 11 .- tr.: 1-8
Tên tác giả/ tác phẩm bị “đạo văn”: Nguyễn Thị Thùy – “Ẩn dụ tri nhận trong thành ngữ tiếng Việt”, Khoá luận tốt nghiệp, bảo vệ tháng 5/2008
Hình thức đạo văn: Sử dụng kết quả nghiên cứu của sinh viên, loại bỏ tên của sinh viên.
Báo chí đề cập: Chưa có báo nào đề cập.
(Theo facebook của PGS.TS.Hoàng Dũng)

Tác giả: nghiepdoangiaochuc7

Ước mong cải cách nền giáo dục trung học và đào tạo đại học cho Việt Nam!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s