Bình đẳng là gì?

Khi tôi hỏi học sinh câu hỏi này, chúng bảo bình đẳng là bình đẳng nam nữ, bình đẳng học … Thêm